TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

 Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là:

A. các đại phân tử

B. tế bào

C. mô

D. cơ quan

Câu 2. Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một không gian nhất định vào một thời điểm xác định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:

A. quần thể

B. Nhóm quần thể

C. quần xã

D. hệ sinh thái

Câu 3. Cho các nhận định sau đây về tế bào:

1. Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân chia tế bào.

2. Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

3. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

4. Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

5. Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4. Khi nói về động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái
2. Làm tăng lượng oxi của không khí
3. Cung cấp thực phẩm cho con người
4. Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái
5. Nhiều loài có thể là tác nhân gây truyền bệnh cho con người
6. Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 5. Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn

B. Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào

C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn

D. Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành

Câu 6. Cho các ý sau:

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
2. Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.
3. Liên tục tiến hóa.
4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.
5. Có khả năng cảm ứng và vân động.
6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 7. Sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở những đặc điểm nào sau đây?

1. Đa dạng về loài, về nguồn gen
2. Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn
3. Đa dạng về hệ sinh thái
4. Đa dạng về sinh quyển

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 4

C. 1, 3, 4

D. 2, 3, 4

Câu 8. Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Tại sao?

A. Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường

B. Vì thường xuyên có khả năng tự điều chỉnh

C. Vì thường xuyên biến đổi và liên tục biến hóa

D. Vì có khả năng sinh sản, cảm ứng và vận động

Câu 9. “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc thứ bậc.

B. Nguyên tắc mở.

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh.

D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 10. Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?

A. Trao đổi chất và năng lượng

B. Sinh sản

C. Sinh trưởng và phát triển

D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 11. Những đặc điểm nào sau đây chỉ có ở tổ chức sống mà không có ở vật vô sinh?

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
2. Là hệ kín, có tính ổn định và bền vững
3. Liên tục tiến hóa
4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh
5. Có khả năng cảm ứng và vận động
6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 3, 4, 5

C. 1, 3, 4, 6

D. 2, 3, 5, 6

Câu 12. Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5

B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1

D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 13. "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

A. Cá thể.

B. Quần thể.

C. Quần xã

D. Hệ sinh thái

Câu 14. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:

A. Hệ cơ quan

B. Mô

C. Cơ thể

D. Cơ quan

Câu 15. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào?

A. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống

B. Là đơn vị chức năng của tế bào sống

C. Được cấu tạo từ các mô

D. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan

Câu 16. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:

A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã

B. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể

C. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái

D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

Câu 17. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống:

A. Một hệ thống mở

B. Có khả năng tự điều chỉnh

C. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 18. Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tồ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn.

B. Tất cả các cấp tổ chức sổng được xây dựng từ cấp tế bào.

C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhở đến lớn.

D. Các cơ thể còn non phái phục tùng các cơ thế trưởng thành.

ĐÁP ÁN

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok