Đáp Án 30 Câu Trắc Nghiệm Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mới Nhất - Phát Triển Chuyên Môn Của Bản Thân GV THPT

30 câu hỏi trắc nghiệm

1/ Điền một cụm từ vào chỗ trống trong câu dưới đây: 6 Việc lựa chọn và sử dụng học liệu cho các hoạt động dạy học và giáo dục cần được giáo viên cân nhắc kĩ lưỡng để phù hợp với các kế hoạch dạy học và giáo dục, đáp ứng được các mục tiêu dạy học và giáo dục đã đề ra.

2.  Các yêu cầu nào sau đây khi xác định giải pháp thay thế/tác động trong đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng? 1. Mô tả rõ ràng. 2. Thể hiện tính khả thi và hiệu quả. 3. Thể hiện rõ nội dung và đối tượng tác động. 4. Tìm hiểu một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài.

 3.  Các câu hỏi “ta là ai?” ; “ta muốn trở thành một người thế nào?”; “các mục tiêu định hướng của ta là gì?” được dùng để:

    Xây dựng kế hoạch phát triển bản thân.
    Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển bản thân.
    Xác định các mục tiêu của bản thân.
    Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của của bản thân.

4.  Hãy điền các cụm từ còn thiếu vào phát biểu sau đây: Phát triển chuyên môn của giáo viên là các hoạt động ______ thêm kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thực hành dạy học, giáo dục và các yếu tố khác có liên quan nhằm tạo ra sự thay đổi trong năng lực chuyên môn giáo viên, gia tăng khả năng thích ứng của GV với những thay đổi trong hoạt động dạy học và giáo dục.

Answer 1

bổ sung, cập nhật, mở rộng, nâng cao

5.  Hãy điền hai cụm từ còn thiếu vào phát biểu sau đây: Việc phát triển chuyên môn của bản thân giáo viên có ý nghĩa không chỉ với sự phát triển năng lực nghề nghiệp  của cá nhân giáo viên mà còn đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục của các trường, đáp ứng những thay đổi của xã hội.


6.  Điền một cụm từ còn thiếu vào chỗ trống trong phát biểu dưới đây: Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường THPT áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh.

Answer 1

7.  Câu trả lời nào sai cho câu hỏi “Vì sao chúng ta nên hạn chế hình thức bồi dưỡng từ xa?”

    Chi phí cao.
    Cần có phương tiện và trang thiết bị riêng cho học tập.
    Giảng viên, báo cáo viên đầu tư cho việc chuẩn bị bài giảng lớn.
    Thiếu trao đổi trực tiếp giữa học viên và giảng viên.


8.  Điền một cụm từ vào chỗ trống trong câu dưới đây: Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề là hoạt động tổ chức môi trường tự học, tự bồi dưỡng và hợp tác chia sẻ của giáo viên.

Answer 1

9.  Chọn đáp án đúng cho câu dưới đây: Mục tiêu của Chương trình giáo dục THPT 2018 là giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất:

    Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ.
    Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm và khiêm tốn.
    Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, khiêm tốn và thật thà.
    Yêu nước, trách nhiệm, khiêm tốn, chăm chỉ và trung thực.


10.  Ma trận điểm yếu - điểm mạnh với cơ hội – thách thức (SWOT) có thế giúp giáo viên phát triển bao nhiêu hướng khi xác định mục tiêu bồi dưỡng bản thân?

    2
    3
    4
    5


11.  _________ là việc xác định xem sau khi được bồi dưỡng, giáo viên đã tiếp thu được những kiến thức gì?

    Tổng kết kết quả học tập của giáo viên.
    Đánh giá kết quả học tập của giáo viên
    Nâng cao chất lượng học tập của giáo viên.
    Định hướng kết quả học tập của giáo viên.


12.  Tại sao việc trích dẫn tài liệu tham khảo lại quan trọng đối với phần thông tin cơ sở của đề tài nghiên cứu?

    Giải thích ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.
    Giải thích các vấn đề của hiện trạng.
    Lựa chọn phương án thay thế.
    Tất cả 3 ý trên


13.  Chọn đáp án đúng nhất cho câu dưới đây: Điều kiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học bao gồm:

    Nhận thức, trình độ, năng lực của GV; Nhận thức, trình độ, năng lực của HS; Điều kiện của nhà trường; Thời gian thực hiện.
    Nhận thức, trình độ, năng lực của cán bộ quản lí; Nhận thức, trình độ, năng lực của GV; Nhận thức, trình độ, năng lực của HS; và Điều kiện thực tế của nhà trường
    Nhận thức, trình độ, năng lực của GV; Nhận thức, trình độ, năng lực của HS; Sự ủng hộ của phụ huynh.
    Nhận thức, trình độ, năng lực của cán bộ quản lí; Nhận thức, trình độ, năng lực của GV; Nhận thức, trình độ, năng lực của HS; Sự đồng thuận của các lực lượng giáo dục trong trường.


14.  Trong các biện pháp kết nối, hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn giáo viên, biện pháp nào cần triển khai qua 5 bước?

    Học tập cùng với nhóm đồng nghiệp.
    Phát triển văn hóa nhà trường.
    Chủ động thực hiện các cuộc đối thoại giữa các giáo viên về các vấn đề chuyên môn phát sinh trong thực tiễn.
    Xây dựng các cộng đồng học tập chuyên môn trong nhà trường.


15.  Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đồng nghiệp của mình tại địa phương; hỗ trợ các đồng nghiệp của mình trong giai đoạn học qua mạng; kết nối hệ thống học tập trực tuyến và trả lời những câu hỏi của các giáo viên thắc mắc trong quá trình tự học. Trên đây là nhiệm vụ của:

    Hiệu trưởng.
    Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.
    Tổ trưởng tổ chuyên môn.
    Giáo viên cốt cán và giáo viên đã qua bồi dưỡng.


16.  Hãy cho biết các phát biểu dưới đây là đúng hay sai? Việc giáo viên tham gia trong các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ do nhà trường tổ chức chính là một hoạt động bồi dưỡng chuyên môn chính thức.

    Đúng
    Sai


17.  Hãy chọn đáp án đúng nhất cho câu dưới đây: Khi thực hiện chương trình giáo dục THPT 2018, giáo viên cần phải bồi dưỡng chuyên môn để cập nhật:

    Các năng lực sư phạm hiện đại đáp ứng với mục tiêu giáo dục THPT trong Chương trình giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh.
    Các kiến thức, kĩ năng, phát triển năng lực chuyên môn đáp ứng với yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục THPT 2018 phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
    Các nội dung chương trình mới để có thể thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục đáp ứng với mục tiêu giáo dục trong Chương trình giáo dục THPT 2018.
    Các điểm cần chú ý trong Chương trình giáo dục THPT 2018 phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


18.  Hãy sắp xếp các bước sau đây theo qui trình thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề: a. Tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề; b. Lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn và chuẩn bị; c. Phân công giáo viên báo cáo trong buổi sinh hoạt chuyên môn; d. Tổ chức vận dụng chuyên đề vào thực tế; e. Phát phiếu khảo sát cho giáo viên về nhu cầu tham gia sinh hoạt chuyên môn

    Bước 1 - b; Bước 2 - a; Bước 3 - c
    Bước 1 - c; Bước 2 - b; Bước 3 - a
    Bước 1 - c; Bước 2 - e; Bước 3 - a
    Bước 1 - b; Bước 2 - d; Bước 3 - e


19.  Chọn đáp án đúng cho câu dưới đây: Mục tiêu của Chương trình giáo dục THPT 2018 là giúp học sinh hình thành và phát triển các năng lực chung:

    Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; và tư duy phản biện.
    Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
    Giao tiếp và hợp tác; tư duy phản biện; và sáng tạo.
    Giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; và tư duy phản biện.


20.  Nhận định sau đúng hay sai: “Việc xác định vấn đề nghiên cứu rõ rang thì người đọc sẽ có định hướng tìm kiếm câu trả lời trong phần kết quả nghiên cứu”?

    Đúng
    Sai


21.  Ưu điểm của bồi dưỡng trong công việc là:

    Cho phép giáo viên thực hành những gì mà nhà trường yêu cầu ở họ sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng
    Giáo viên được trang bị đầy đủ và hệ thống kiến thức lí thuyết và thực hành.
    Các thông tin cung cấp cập nhật và lớn về mặt số lượng.
    Giáo viên chủ động trong bố trí kế họach học tập.


22.  Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong phát biểu dưới đây: Yêu cầu thực hiện CTGDPT và CTGD THPT 2018 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cho phép các giáo viên ................... hơn trong việc lựa chọn các học liệu dạy học và giáo dục phục vụ cho các hoạt động giáo dục học sinh.

    Sáng tạo.
    Tích cực
    Chủ động
    Hợp tác


23.  Ý nghĩa việc phát triển chuyên môn của giáo viên phổ thông là:

    Cập nhật và thay đổi về nhận thức, thái độ và đặc tính nghề nghiệp, kiến thức môn học, kiến thức và kĩ năng sư phạm của GV, định hướng tới người học
    Nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của GV phổ thông
    Nâng cao mức độ đáp ứng của GV cơ sở giáo dục phổ thông đối với yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục phổ thông
    Cả a,b,c đều đúng


24.  Câu nào SAI?

    Kế hoạch phát triển bản thân phải được xem xét và điều chỉnh một cách linh hoạt.
    Xây dựng kế hoạch phát triển bản thân là quá trình xác định những mục tiêu và đánh giá cách thực hiện nhằm đạt được mục tiêu.
    Mục tiêu đạt được trên thực tế và mục tiêu tuyên bố trong kế hoạch phải giống nhau.
    Kế hoạch tốt sẽ giúp thuận lợi hơn trong việc triển khai thực hiện, chủ động ứng phó với các biến đổi và làm giảm sự lãng phí xuống mức thấp nhất.


25.  Hãy sắp xếp nội dung bước sau đây đúng qui trình thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: a. Dự giờ; b. Thảo luận và phân tích về giờ dạy minh họa; c. Dạy minh họa; d. Áp dụng/Thiết kế lại; e. Thiết kế bài học minh họa

    Bước 1 - c; Bước 2 - a; Bước 3 - e; Bước 4 - b; Bước 5 - d
    Bước 1 - e; Bước 2 - c; Bước 3 - a; Bước 4 - b; Bước 5 - d
    Bước 1 - e; Bước 2 - c; Bước 3 - a; Bước 4 - d; Bước 5 - b
    Bước 1 - a; Bước 2 - c; Bước 3 - e; Bước 4 - b; Bước 5 - d


26.  Điều nào sau đây là một yêu cầu cần thiết nhất đối với kết quả của một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng?

    Sự chọn lọc trên các dữ kiện.
    Đáp ứng các yêu cầu đặc trưng của đề tài khoa học.
    Khả năng nhân rộng cho các trường hợp khác.
    Sự tương quan giữa các lĩnh vực khoa học tự nhiên.


27.  Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển chuyên môn của bản thân GV là:

    Nhận diện được những thuận lợi cho việc phát triển bản thân trong tương lai.
    Dự kiến trước và tránh khỏi những thách thức, khó khăn.
    Đáp ứng kịp thời các yêu cầu đổi mới.
    Cả 3 ý trên.


28.  Trong tiến trình xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân, 3 hoạt động phải được tiến hành một cách đồng thời là:

    Xây dựng các phương án để lựa chọn, triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá kết quả.
    Xây dựng các phương án để lựa chọn, triển khai thực kế hoạch, vận dụng các kết quả đã đạt được.
    Xác định yêu cầu cần cập nhật, đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
    Cả 3 đáp án trên đều sai.


29.  Hãy chọn đáp án đúng nhất cho câu dưới đây: Nội dung chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông thuộc hình thức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm, bao gồm:

    Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với đối với các cấp học của giáo dục phổ thông.
    Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm và Chương trình tự bồi dưỡng.
    Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với đối với các cấp học của giáo dục phổ thông; Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương; Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm.
    Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm và Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương.


30.  Sắp xếp theo trình tự xây dựng một chương trình bồi dưỡng: (1) Xác định mục tiêu; (2) Lựa chọn đối tượng; (3) Xác định nhu cầu; (4) Lựa chọn giảng viên, báo cáo viên; (5) Xác định nội dung và phương pháp bồi dưỡng; (6) Dự tính chi phí.

    1-2-3-4-5-6
    1-2-3-5-4-6
    3-1-2-4-5-6
    3-1-2-5-4-6


 

6 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok