Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh Học 12- Bài 10 Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài tập 1: Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

  • Một gen quy định một tính trạng.
  • Một gen quy định một enzim/prôtêin.
  • Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit.

Trả lời: 

 

  • Trình tự các nu trên gen quy định trình tự các nu trên mARN, từ đó quy định trình tự các a.a trên protein và quy định tính trạng.
  • Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hơn vì một prôtêin có thể gồm nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định. Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.

Bài tập 2:  Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1, cho toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, người ta thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là: 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

Trả lời: 

F2 có 9 + 7= 16 tổ hợp = 4× 4

--> Mỗi cá thể F1 giảm phân cho 4 loại giao tử

--> F1 dị hợp về 2 cặp gen (AaBb). Trong đó, hai gen trội không alen (A và B) có tương tác bổ sung để hình thành màu hoa đỏ. Nếu KG chỉ có mặt 1 loại gen trội (A hoặc B) hay toàn bộ gen lặn thì  sẽ cho kiểu hình hoa trắng.

  •  Sơ đồ lai:

P (t/c):    AAbb        ×       aaBB

G:             Ab                        aB

F1:                      AaBb (100% hoa đỏ)

F1 × F1:  AaBb            ×            AaBb

G1:  AB, Ab, aB, ab           AB, Ab, aB, ab

F2:      9 A-B-      : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb

          9 hoa đỏ   :         7 hoa trắng 

  • Hiện tượng tương tác gen là phổ biến còn hiện tượng một gen quy định một tính trạng đúng như quy luật Menđen là khá hiếm gặp.

Bài tập 3: Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.

Trả lời:

Các alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau theo kiểu trội -lặn hoàn toàn, trội - lặn không hoàn toàn hoặc đồng trội (khi hai alen cùa cùng một gen đều biểu hiện ra kiểu hình, ví dụ kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB ở người.

Bài tập 4: Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?

Trả lời: 

  • Trong thực tế, các cơ thể sinh vật có rất nhiều gen quy định các tính trạng khác nhau.
  • Các gen đó di truyền theo các quy luật di truyền khác nhau, tùy thuộc từng gen.

--> Do vậy quy luật di truyền tương tác gen và tác động đa hiệu của gen được thiết lập sau quy luật di truyền của Menđen nhưng không phủ nhận mà bổ sung cho nhau.

Bài tập 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Thế nào là gen đa hiệu?

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN.

B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.

C. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.

D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao.

Trả lời: 

=> đáp án C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok