Trắc Nghiệm Sinh Học 12- Bài 35 MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

Câu 1: Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khong thuận lợi (khoảng cực thuận) khoảng giá tr của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật

A. phát triển thuận li nht.                 

B. có sức sống trung bình.

C. có sức sống giảm dần.                      

D. chết hàng loạt.

 

Câu 2: Một "không gian sinh thái" mà đó tất c các nhân tố sinh thái ca môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gi là

A. ổ sinh thái.         B. sinh cảnh.         

C. nơi ở.                 D. giới hạn sinh thái.

 

Câu 3: Môi trường sống của loài giun đũa ký sinh là gì?

A. Môi trưng nước.                              B. Môi trưng sinh vật.

C. Môi trưng trên cn.                         D. Môi trưng đất.

 

Câu 4: Nhiều loài cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở 20oC đến 30oC. Nhìn chung, khi nhiệt độ xuống dưới 0oC và cao hơn 40oC, cây ngừng quang hợp. Khoảng giá trị từ 20oC đến 30oC được gọi là

A. khoảng chống chịu.                           

B. giới hạn dưới.

C. khoảng thuận lợi.                             

 D. giới hạn sinh thái về nhiệt độ.

 

Câu 5 : Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là

 A. giới hạn sinh thái.    

B. nơi ở của sinh vật.   

C. ổ sinh thái.                                                                            

D. khoảng chống chịu.

 

Câu 6: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

 A. Quan hệ cộng sinh.                          

B. Sinh vật kí sinh - sinh vật chủ.

 C. Sinh vật này ăn sinh vật khác.        

D. Nhiệt độ môi trường.

 

Câu 7: Yếu tố quyết đnh mc độ đa dạng của một thảm thc vật ở cạn

 A. không khí.                      B. nước.                           

C. ánh sáng.                         D. gió.

 

Câu 8 : Khi trong một sinh cảnh cùng tồn ti nhiều loài gn nhau về nguồn gốc chung nguồn sống thì sự cạnh tranh giữa các loài s

A. làm chúng có xu hưng phân li ổ sinh thái.        

B. làm cho các loài trên đều bị tiêu diệt.

C. làm tăng thêm nguồn sống trong sinh cảnh.        

D. làm gia tăng số lưng cá thể ca mỗi loài.

 

Câu 9: Giới hạn sinh thái là

A. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian.

B. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một số nhân tố sinh thái của môi trường, nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được.

C. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhiều nhân tố sinh thái của môi trường, nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được.

D. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhân tố sinh thái của môi trường, nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật vẫn tồn tại được.

 

Câu 10: Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?

A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.

B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.

C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.

D. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

 

Câu 11: Nơi ở của các loài là

A. địa điểm cư trú của chúng.                        

B. địa điểm sinh sản của chúng.

C. địa điểm thích nghi của chúng.                  

D. địa điểm dinh dưỡng của chúng.

 

Câu 12: Có các loại môi trường phổ biến là

A. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.

B. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường bên trong.

C. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường ngoài.

D. môi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn và môi trường trên cạn.

 

Câu 13: Có các loại nhân tố sinh thái nào là

A. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh, nhân tố sinh vật.

B. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh, nhân tố con người.

C. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh, nhân tố ngoại cảnh.

D. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh.

 

Câu 14: Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có các giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,60C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là

A. khoảng gây chết.

B. khoảng thuận lợi.

 C. khoảng chống chịu.     

D. giới hạn sinh thái.

 

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng về nhân tố sinh thái?

A. Nhân tố sinh thái là nhân tố vô sinh của môi trường, có hoặc không có tác động đến sinh vật.

B. Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố của môi trường bao quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống sinh vật.

C. Nhân tố sinh thái là những nhân tố của môi trường, có tác động và chi phối đến đời sống của sinh vật.

D. Nhân tố sinh thái gồm nhóm các nhân tố vô sinh và nhóm các nhân tố hữu sinh.

 

Câu 16: Trong tự nhiên, nhân tố sinh thái tác động đến sinh vật

A. một cách độc lập với tác động của các nhân tố sinh thái khác.

B. trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố sinh thái khác.

C. trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố vô sinh.

D. trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố hữu sinh.

 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nhân tố sinh thái là tất cả các yếu tố của môi trường tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật.

B. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

C. Sinh vật không phải là yếu tố sinh thái.

D. Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm là nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh.

 

Câu 18: Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Từ 5,60C đến 420C được gọi là

A. khoảng thuận lợi của loài.                         

B. giới hạn chịu đựng về nhân tố nhiệt độ.

C. điểm gây chết giới hạn dưới.                     

D. điểm gây chết giới hạn trên.

 

Câu 19: Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Mức 5,60C gọi là

A. điểm gây chết dưới.                                   

B. điểm gây chết trên.

C. điểm thuận lợi.                                

D. giới hạn chịu đựng .

 

Câu 20: Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Mức 420C được gọi là:

A. giới hạn chịu đựng .                                  

B. điểm thuận lợi.

C. điểm gây chết trên.                                    

D. điểm gây chết dưới.

 

Câu 21: Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Khoảng nhiệt độ từ 200C đến 350C được gọi là

A. giới hạn chịu đựng .                                   

B. khoảng thuận lợi.

C. điểm gây chết trên.                                    

D. điểm gây chết dưới.

 

Câu 22: Cá chép có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +20C đến 440C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420C. Dựa vào các số liệu trên, hãy cho biết nhận định nào sau đây về sự phân bố của hai loài cá trên là đúng?

A. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.

B. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới thấp hơn.

C. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới cao hơn.

D. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu nhiệt hẹp hơn.

 

Câu 23: Cá rô phi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,60C đến 420C. Điều giải thích nào dưới đây là đúng?

A. Nhiệt độ 5,60C gọi là giới hạn dưới, trên 420C gọi là giới hạn trên.

B. Nhiệt độ 5,60C gọi là giới hạn dưới, 420C gọi là giới hạn trên.

C. Nhiệt độ dưới 5,60C gọi là giới hạn dưới, 420C gọi là giới hạn trên.

D. Nhiệt độ dưới 5,60C gọi là giới hạn trên, 420C gọi là giới hạn dưới.

NHẤN VÀO DOWNLOAD ĐỂ XEM ĐÁP ÁN

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok