Trắc Nghiệm Sinh Học 10- Bài 17 Quang Hợp

Câu 1: Chất khí cần thiết cho quá trình quang hợp là

A. CO2.

B. O2.

C. H2.

D. Cả A, B và C

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?

A. Khí oxi và đường

B. Đường và nước

C. Khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng

D. Khí cacbonic và nước

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Chất khí được thải ra trong quá trình quang hợp là

A. CO2.

B. O2.

C. H2.

D. N2.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Sản phẩm của quá trình quang hợp ở thực vật là:

A. ATP, C6H12O6, O2, H2O

B. C6H12O6, O2, ATP

C. C6H12O6, O2, H2O

D. H2O, CO2

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Quang hợp được chia thành mấy pha?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Quang hợp được chia thành

A. Pha sáng và pha tối

B. Pha ban ngày và pha ban đêm.

C. Hoạt hóa và tổng  hợp.

D. Tổng hợp và kéo dài.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

A. Chất nền của lục lạp.

B. Chất nền của ti thể.

C. Màng tilacôit của lục lạp.

D. Màng ti thể.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

A. Stroma.

B. Màng tilacôit.

C. Xoang tilacoit.

D. Màng ti thể.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Trong pha sáng của quang hợp năng lượng ánh sáng có tác dụng

A. Kích thích điện tử của diệp lục ra khỏi quỹ đạo.

B. Quang phân li nước tạo các điện tử thay thế các điện tử của diệp lục bị mất.

C. Giải phóng O2.

D. Cả A, B và C.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Sự kiện nào sau đây không xảy ra trong pha sáng?

A. Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng

B. Nước được phân li và giải phóng điện tử

C. Cacbohidrat được tạo ra

D. Hình thành ATP

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Nước tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp

A. Năng lượng.

B. Oxi.  

C. Electron và hiđro.

D. Cả A, B, C

Lời giải:

Nước tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp electron và hiđro.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Sản phẩm của quang phân li nước gồm

A. Năng lượng.

B. Electron và oxi.  

C. Oxi

D. Electron, hiđro và oxi.

Lời giải:

Nước tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp electron và hiđro.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Trong quá trình quang hợp, oxy được sinh ra từ

A. H2O.

B. CO2.

C. Chất diệp lục.

D. Chất hữu cơ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Oxi được giải phóng trong

A. Pha tối nhờ quá trình phân li nước.

B. Pha sáng nhờ quá trình phân li nước.

C. Pha tối nhờ quá trình phân li CO2.

D. Pha sáng nhờ quá trình phân li CO2.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng sáng của quá trình quang hợp là

A. ATP; NADPH; O2

B. C6H12O6; H2O; ATP

C. ATP; O2; C6H12O6; H2O

D. H2O; ATP; O2

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Nói về sản phẩm của pha sáng quang hợp, điều nào sau đây không đúng?

A. Các electron được giải phóng từ quang phân li nước sẽ bù cho diệp lục

B. ATP và NADPH sinh ra được sử dụng để tiếp tục quang phân li nước

C. O2 được giải phóng ra khí quyển

D. ATP và NADPH được tạo thành để cung cấp năng lượng cho pha tối

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Sản phẩm tạo ra ở pha sáng của quá trình quang hợp là:

A. Các điện tử được giải phóng từ phân li nước

B. Sắc tố quang hợp

C. Sự giải phóng ôxi

D. ATP, NADPH và O2

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là

A. O2.

B. CO2.

C. ATP, NADPH.

D. Cả A, B, C.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là

A. ATP, NADPH

B. ATP, NADPH, O2

C. CO2, ATP, NADP+

D. CO2, ATP, NADPH 

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Pha tối của quang hợp còn được gọi là

A. Pha sáng của quang hợp.

B. Quá trình cố định CO2

C. Quá trình chuyển hoá năng lượng.

D. Quá trình tổng hợp cacbonhidrat.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21: Những hoạt động nào sau đây xảy ra trong pha tối 

(1) Giải phóng oxi 

(2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbohidrat 

(3) Giải phóng electron từ quang phân li nước 

(4) Tổng hợp nhiều phân tử ATP 

(5) Sinh ra nước mới 

Những phương án trả lời đúng là

A. (1), (4)

B. (2), (3)

C. (3), (5)

D. (2), (5)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là

A. C6H12O6.; O2

B. H2O; ATP; O2

C. C6H12O6; H2O; ATP

D. C6H12O6

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23: Chất nào sau đây là sản phẩm của pha tối?

A. C6H12O6.

B. CO2.

C. ATP.

D. O2.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Sản phẩm được tạo ra ở pha tối của quang hợp là:

A. CO2 và H2O

B. ATP và NADPH

C. COvà (CH2O)n

D. (CH2O)n

Đáp án cần chọn là: D

Câu 25: Sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp là

A. Đây là 2 quá trình ngược chiều nhau.

B. Sản phẩm C6H12O6 của quá trình quang hợp là nguyên liệu của quá trình hô hấp.

C. Quang hợp là quá trình tổng hợp, thu năng lượng, tổng hợp còn hô hấp là quá trình phân giải, thải năng lượng.

D. Cả A, B, C.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Quang hợp và hô hấp không khác nhau ở điểm nào sau đây

A. Bản chất các phản ứng.

B. Nguyên liệu và sản phẩm.

C. Vị trí diễn ra phản ứng trong tế bào.

D. Năng lượng tạo thành.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27: Quang hợp là quá trình

A. Biến đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng hoá học.

B. Biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp.

C. Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2, H2O) với sự tham gia của ánh sáng và diệp lục.

D. Cả A,B và C.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 28: Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?

A. Hóa tổng hợp

B. Hóa phân li

C. Quang tổng hợp

D. Quang phân li

Đáp án cần chọn là: C

Câu 29: Quang hợp chỉ được thực hiện ở

A. Tảo, thực vật, động vật.

B. Tảo, thực vật, nấm.

C. Tảo, thực vật và một số vi khuẩn.

D. Tảo, nấm và một số vi khuẩn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 30: Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

A. Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh

B. Thực vật, vi khuẩn lam và tảo

C. Thực vật và nấm

D. Thực vật và động vật

Đáp án cần chọn là: B

Câu 31: Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ

A. Tổng hợp glucôzơ.

B. Hấp thụ năng lượng ánh sáng.

C. Thực hiện quang phân li nước.

D. Tiếp nhận CO2.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 32: Quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời thực hiện được nhờ

A. Lục lạp.

B. Màng tilacôit.

C. Chất nền của lục lạp.

D. Các phân tử sắc tố quang hợp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33: Trong pha tối của quá trình quang hợp, chất kết hợp với CO2 đầu tiên là một phân tử hữu cơ có 5 cacbon. Đó là:

A. Glucozơ

B. AlPG

C. Axit piruvic

D. RiDP

Đáp án cần chọn là: D

Câu 34: Pha tối của quang hợp xảy ra ở

A. Chất nền của lục lạp

B. Trong các hạt grana

C. Màng tilacôit

D. Màng ngoài của lục lạp

Đáp án cần chọn là: A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok