Sinh 10 - BÀI 6 AXIT NUCLÊIC

I. AXIT ĐỀOXIRIBÔNUCLÊIC (ADN)

1. Cấu trúc của ADN

Hình 1: Cấu tạo của một nuclêôtit

      - ADN cấu trúc theo nguyên tắc đa phân.

      - Đơn phân là 1 loại Nuclêôtit gồm có 3 thành phần: đường pentôzơ (5C), Nhóm phôtphát, bazơ nitơ (có 4 loại: A, T, G, X), tên của Nuclêôtit được gọi theo tên của bazơ.

     - Các Nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị (photphodieste) tạo nên 1 chuỗi pôlynuclêôtit.

     - Phân tử ADN được cấu tạo từ 2 chuỗi pôlynuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hidrô giữa các bazơ nitơ của các Nuclêôtit. A liên kết với T bằng hai liên kết hidrô; G liên kết với X bằng 3 liên kết hidrô (nguyên tắc bổ sung)

     - 2 chuỗi pôlynuclêôtit của ADN không chỉ liên kết với nhau bằng liên kết hidrô mà chúng còn xoắn lại tạo nên cấu trúc xoắn kép rất đều đặn.

Hình 2: Cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của phân tử ADN

* Lưu ý: - Tế bào nhân sơ phân tử ADN có cấu trúc mạch vòng.

- Tế bào nhân thực có cấu trúc mạch thẳng.

 2. Chức năng của ADN

 - Lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

+ Thông tin di truyền lưu giữ trong phân tử ADN dưới dạng số lượng và trình tự các Nuclêôtit

+ Trình tự các Nuclêôtit trên ADN làm nhiệm vụ mã hóa cho trình tự các axit amin trong chuỗi pôlypeptit

+ Prôtêin quy định các đặc điểm của cơ thể sinh vật.

+ Thông tin trên ADN được truyền từ tế bào này sang tế bào khác nhờ sự nhân đôi của ADN trong quá trình phân bào. Tóm tắt ADN ]ARN  ]prôtêin  ] tính trạng.

II. AXIT RIBÔNUCLÊIC (ARN)

1. Cấu trúc của ARN

- Tương tự như phân tử ADN thì ARN (Axit Ribônuclêic) là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các ribonucleotit.

- Mỗi đơn phân (ribonucleotit) gồm 3 thành phần: 

+ 1 gốc bazơ nitơ (A, U, G, X), khác ở phân tử ADN là không có T mà thay bằng U.

+ 1 gốc đường ribolozo (C5H12O5), ở ADN có gốc đường đêoxiribôz (C5H10O4)

+ 1 gốc axit photphoric (H3PO4).

Hình 1: Cấu tạo của một ribonuclêôtit

- ARN có cấu trúc gồm một chuỗi poliribonucleotit. Số ribonucleotit trong ARN bằng một nửa nucleotit trong phân tử ADN tổng hợp ra nó.

- Các ribonucleotit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị giữa gốc photphat (H3PO4) của ribonucleotit này với gốc đường ribolozo của ribonucleotit khác tạo thành chuỗi poliribonucleotit. 

2. Chức năng của ARN

Có 3 loại ARN là mARN, tARN và rARN thực hiện các chức năng khác nhau.

Hình 2: Cấu trúc của các phân tử ARN.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok