Trả Lời Câu Hỏi SGK Lịch Sử 12- Bài 24 Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1975)

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng....

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Trả lời:

Những thuận lợi và khó khăn của cách mạng hai miền Nam – Bắc sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ:

 

Miền Bắc

Miền Nam

Thận lợi

 • Trải qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa , miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất  - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
 • Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương và địa phương đã bị sụp đổ. Kinh tế miền Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản.

Khó khăn

 • Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đến miền Bắc.
 • Cơ sở chính quyền Sài Gòn ở địa phương cùng bào di hại xã hội vẫn đang còn tồn tại.
 • Cuộc chiến tranh của Mĩ gây ra bao hậu quả nặng nề, làng mạc bị tàn phá, ruộng đất bỏ hoang…
 • Kinh tế miền Nam về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu…

Câu 2: Nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, ....

Nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975?

Trả lời:

Những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975:

 • Ở miền Bắc: 
  • Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội.
  • Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 1975 và 6 tháng đầu năm 1976, miền Bắc có những tiến bộ đáng kể:
  • Diện tích trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp năm 1976 đều tăng hơn so với năm 1975
  • Nhiều công trình, nhà máy được mở rộng và xây mới.
  • Sản lượng phần lớn các sản phẩm quan trọng đạt và vượt mức trước chiến tranh 
  • Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh.
  • Ngoài ra, miền Bắc còn làm nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào, Campuchia trong giai đoạn mới.
 • Ở miền Nam:
  • Khẩn trương tiến hành việc tiếp quản vùng mới giải phóng từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến biển đảo…
  • Chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng các cấp ở vùng mới giải phóng, từ thành thị đến nông thôn nhanh chóng được thành lập.
  • Hàng triệu đồng bào trong thời gian chiến tranh bị dồn vào các ấp chiến lược hay bỏ chạy vào các thành phố không có việc làm được hồi hương, chuyển về nông thôn sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.
  • Tịch thu toàn bộ tài sản, ruộng đât của bọn phản động, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hóa ngân hàng…
  • Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp. Các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp trở lại hoạt động.

Câu 3: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Trả lời:

Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã quyết định:

 • Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thủ đôlà Hà Nội ; Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng;Quốc ca là bài Tiến quân ca.
 • Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố HCM.
 • Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thống nhất.
 • 31/7/1977: Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam - Bắc họp tại TP. HCM quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc VN.
 • 18/12/1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Đảng và chính quyền cách mạng có chủ trương và biện pháp gì....

Đảng và chính quyền cách mạng có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi?

Trả lời:

Sau khi kháng chiến chống Mĩ giành thắng lợi, Đảng và chính quyền cách mạng đã tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước.

Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Miền Bắc còn làm nghĩa vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào và Camphuchia trong thời kì mới.

Miền Nam: Tiếp tục vùng giải phóng từ thành thị đến nông thôn, hải đảo.. thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở các cấp; xóa bỏ chế độ phong kiến, tịch thu tài sản và ruộng đất của bọn phản động…

Câu 2: Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

Trả lời:

Đất nước thống nhất về mặt nhà nước. Từ đây việc tiếp tục hoàn thành thống nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế , văn hóa, xã hội sẽ gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng  xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước.

Hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản phát huy sức mạnh toàn diện đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa thành lập đã có 94 nước chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc.

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok