Trắc Nghiệm Địa Lí 12- Bài 25 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Câu 1: Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng nông nghiệp?

 • A. 5 vùng     
 • B. 4 vùng
 • C. 7 vùng      
 • D. 8 vùng

Câu 2: Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động: 

 • A. Tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu. 
 • B. Giảm bớt tình trạng độc canh. 
 • C. Giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường. 
 • D. Tạo điều kiện cho nông nghiệp hàng hoá phát triển. 

Câu 3: Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • B. Đồng bằng sông Hồng
 • C. Bắc Trung Bộ
 • D. Tây Nguyên

Câu 4: Loại hình trang trại có số lượng lớn nhất ở nước ta hiện nay là: 

 • A. Trồng cây hằng năm.    
 • B. Trồng cây lâu năm. 
 • C. Chăn nuôi.             
 • D. Nuôi trồng thuỷ sản. 

Câu 5: Vùng nào sau đây có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác

 • A. Đồng bằng sông Cửu Long
 • B. Duyên hải Nam Trung Bộ
 • C. Đông Nam Bộ
 • D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 6: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?

 • A. Có mật độ dân số
 • B. Người dân có kinh nghiệm sau nả xuất lâm nghiệp
 • C. Chưa có cơ sở chế biến nông sản
 • D. Giao thông ở vùng núi thuận lợi

Câu 7: Vùng có số lượng trang trại nhiều nhất của nước ta hiện nay là: 

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.    
 • B. Tây Nguyên. 
 • C. Đông Nam Bộ.                
 •  D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 8: Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là: 

 • A. Trình độ thâm canh.            
 • B. Điều kiện về địa hình. 
 • C. Đặc điểm về đất đai và khí hậu.    
 • D. Truyền thống sản xuất của dân cư. 

Câu 9: Đây là điểm khác nhau trong điều kiện sinh thái nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long: 

 • A. Địa hình.    
 • B. Đất đai.    
 • C. Khí hậu.     
 • D. Nguồn nước. 

Câu 10: Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng: 

 • A. Tăng cường tình trạng độc canh. 
 • B. Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất. 
 • C. Đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp. 
 • D. Tăng cường sự phân hoá lãnh thổ sản xuất. 

Câu 11: Lúa, đay, cói, mía, vịt, thuỷ sản, cây ăn quả là sản phẩm chuyên môn hoá của vùng: 

 • A. Đồng bằng sông Hồng. 
 • B. Duyên hải miền Trung. 
 • C. Đông Nam Bộ. 
 • D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 12: Ở nước ta hiện nay, vùng có hai khu vực sản xuất nông nghiệp có trình độ thâm canh đối lập nhau rõ nhất là: 

 • A. Tây Nguyên.                 
 • B. Đông Nam Bộ. 
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long.      
 • D. Đồng bằng sông Hồng. 

Câu 13: Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là

 • A. Đồng bằng sông Hồng.           
 • B. Đồng bằng sông Cửu Long.
 • C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                
 • D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 14: Vùng nông nghiệp nào dưới đây có hướng chuyên môn hoá là cây thực phẩm, các loại rau cao cấp, cây ăn quả?

 • A. Trung du miền núi Bắc Bộ.            
 •   B. Đồng bằng sông Hồng.
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long.               
 • D. Đông Nam Bộ.

Câu 15: Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • B. Bắc Trung Bộ
 • C. Tây Nguyên
 • D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 16: Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ      
 • B. Bắc Trung Bộ
 • C. Đông Nam Bộ      
 • D. Tây Nguyên

Câu 17: Xét về điều kiện sinh thái nông nghiệp, vùng nào sau đây ít chịu khô hạn và thiếu nước về mùa khô?

 • A. Duyên hải Nam Trung Bộ      
 • B. Đồng bằng sông Hồng
 • C. Đông Nam Bộ      
 • D. Tây Nguyên

 Câu 18: Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

 • A. Đồng bằng sông Hồng.           
 • B. Bắc Trung Bộ.
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long.     
 • D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 19: Hướng chuyên môn hoá các cây trồng: lạc, mía, thuốc lá, cà phê, cao su; chăn nuôi trâu, bò lấy thịt; nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ là của vùng nông nghiệp

 • A. đồng bằng sông Hồng.            
 • B. Bắc Trung Bộ.
 • C. Đông Nam Bộ.                       
 • D. duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 20: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Tây Nguyên?

 • A. Có mật độ dân số cao
 • B. Công nghệ chế biến phát triển mạnh
 • C. Có nhiều dân tộc ít người
 • D. Điều kiện giao thông rất khó khăn

 

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok