Trắc Nghiệm Sinh Học 12- Bài 39 BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

Bài 39. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ  CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

Câu 1: Một quần thể ếch đồng số lưng thể tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô. Đây là kiểu biến đng

A. không theo chu kì.                                        B. theo chu kì nhiều năm.

C. theo chu kì mùa.                                            D. theo chu kì tuần trăng.

Câu 2: Kiểu biến động số lưng cá thể của quần thể nào sau đây là kiểu biến động theo chu kì?

A. Số lưng cá thể ca quần thể tràm ở rừng U Minh giảm sau khi cháy rng.

B. Số lưng cá thể ca quần thể cá chép ở Hồ Tây giảm sau khi thu hoạch.

C. Số lưng cá thể ca quần thể ếch đồng ở miền Bắc Việt Nam tăng nhanh vào mùa hè và giảm vào mùa đông.

D. Số lưng cá thể ca quần thể thông ở Côn Sơn giảm sau khi khai thác

Câu 3: Vào mùa xuân mùa khí hậu m áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây dạng biến động số lượng cá thể

A. không theo chu kì.                                        B. theo chu kì ngày đêm.

C. theo chu kì nhiều năm.                                 D. theo chu kì mùa.

Câu 4: Số lưng của th rừng mèo rừng Bắc cứ 9 - 10 năm lại biến động một lần. Đây kiểu biến động theo chu kì

A. mùa.                         B. ngày đêm.                C. nhiều năm.               D. tuần trăng.

Câu 5: Trong các nhân tố sinh thái chi phi sự biến động số lưng th ca quần thể sinh vật, nhân t nào sau đây là nhân tố phụ thuộc mật độ quần th?

A. Mức độ sinh sản.    B. Đm.                     C. Ánh sáng.                D. Nhiệt độ.

Câu 6: Trong các nhân tố sinh thái chi phi sự biến động số lưng th ca quần thể sinh vật, nhân t nào sau đây là nhân tố không phụ thuộc vào mật độ quần th?

A. Cạnh tranh cùng loài.                                   B. Khí hậu.

C. Mức độ tử vong.                                           D. Mức độ sinh sản.

Câu 7: đồng rêu phương Bắc, cứ 3 - 4 năm s lưng cáo lại tăng lên gấp 100 lần, đúng theo chu kì biến động của chuột lemmut (là con mồi chủ yếu của cáo). Đây là dạng biến động số lưng cá th

A. không theo chu kì.                                        B. theo chu kì mùa.

C. theo chu kì ngày đêm.                                  D. theo chu kì nhiều năm.

u 8: Ví d o sau đây phản ánh kiểu biến động s lưng cá th ca qun th sinh vt không theo chu kì?

A. Số lưng cây tràm rừng U Minh Thưng gim mạnh sau khi bị cháy vào tháng 3 năm 2002.

B. Số lưng muỗi tăng vào mùa hè, giảm vào mùa đông.

C. Số lưng sâu hại y trồng tăng vào mùa xuân và mùa hè, gim vào mùa thu và mùa đông.

D. Số lưng ếch đồng tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô.

Câu 9: Ví dụ nào sau đây phản ánh kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?

A. Số lượng ếch, nhái giảm mạnh vào những năm có nhiệt độ môi trường xuống dưới 8oC.

B. Số lượng muỗi thường tăng vào mùa hè, giảm vào mùa đông.

C. Số lượng sâu hại cây trồng tăng vào mùa xuân và mùa hè, giảm vào mùa thu và mùa đông.

D. Chim cu gáy là loài chim ăn hạt thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,¼ hằng năm.

Câu 10: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật nào sau đây thuộc kiểu biến động theo chu kì?

A. Quần thể ếch đồng ở miền Bắc tăng số lượng cá thể vào mùa hè.

B. Quần thể tràm ở rừng U Minh bị giảm số lượng cá thể sau cháy rừng.

C. Quần thể cá chép ở Hồ Tây bị giảm số lượng cá thể sau thu hoạch.

D. Quần thể thông ở Đà Lạt bị giảm số lượng cá thể do khai thác.

Câu 11: Sự biến động s lưng thể của quần thể cơm vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động của hiện tưng El - Nino là kiu biến động

A. theo chu kì mùa.                                            B. theo chu kì nhiều năm.

C. không theo chu kì.                                        D. theo chu kì tuần trăng.

Câu 12: Cho các dạng biến động số lưng thể của quần thể sinh vật sau:

(1) miền Bắc Việt Nam, số lưng sát gim mạnh vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống i 8oC.

(2) Việt Nam, vào mùa xuân mùa khí hậu m áp, sâu hại xuất hiện nhiều.

(3) Số ng cây tràm ở rừng U Minh Thưng giảm mạnh sau s cố cháy rừng tháng 3 năm 2002.

(4) Hàng m, chim cu gáy thưng xuất hiện nhiu vào mùa thu hoạch lúa, ngô.

Những dạng biến động số lưng thể của quần thể sinh vật theo chu

A. (2) (4).                B. (2) (3).                C. (1) (4).                D. (1) (3).

Câu 13: Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì?

(1) Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh do cháy rừng.

(2) Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô hàng năm.

(3) Số lượng sâu hại lúa bị giảm mạnh khi người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu hoá học.

(4) Cứ 10 - 12 năm, số lượng cá cơm ở vùng biển Pêru bị giảm mạnh do có dòng nước nóng chảy qua làm cá chết hàng loạt.

  A. 4.                              B. 2.                                 C. 3.                           D. 1.

Câu 14: Hin ng nào sau đây phn ánh dạng biến động số ng th của quần thể sinh vật không theo chu kì?

A. Vit Nam, hàng m o thời gian thu hoch lúa, ngô, chim cu y thưng xuất hin nhiu.

B. Vit Nam, o mùa xn khí hu m áp, u hi thưng xut hin nhiều.

C. min Bắc Vit Nam, s lưng ếch nhái gim vào những m có mùa đông giá rét, nhit đ xuống i 8oC.

D. đồng rêu phương Bắc, c 3 m đến 4 năm, s lưng o li tăng n gấp 100 ln và sau đó li gim.

Câu 15: Nhân tố dễ gây đột biến số lượng ở sinh vật biến nhiệt là

A. nhiệt độ.                      B. ánh sáng.               C. độ ẩm.                   D. không khí.

Câu 16: Nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể?

A. Ánh sáng.                   B. Nước.                     C. Hữu sinh.              D. Nhiệt độ.

Câu 17: Cho các dạng biến động sau:

(1) Biến động không theo chu kì.                                     (2) Biến động theo chu kì.

(3) Biến động đột ngột (do sự cố môi trường).                (4) Biến động theo mùa vụ.

Các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể là:

A. (1), (2).                          B. (1), (3), (4).                      C. (2), (3).                 D. (2), (3), (4).

Câu 18: Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 ở Việt Nam, rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu hiện

A. biến động tuần trăng.                                                B. biến động theo mùa.

C. biến động nhiều năm.                                               D. biến động không theo chu kì.

DOWNLOAD FILE:

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok