Trắc Nghiệm Sinh Học 12- Bài 44 CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA

Bài 44. CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với một hệ sinh thái?

A. Trong hệ sinh thái sự thất thoát năng lưng qua mỗi bậc dinh dưng rất lớn.

B. Trong hệ sinh thái sự biến đổi năng lưng có tính tuần hoàn.

C. Trong hệ sinh thái càng lên bậc dinh dưng cao năng lưng càng giảm dần.

D. Trong hệ sinh thái sự biến đổi vt chất diễn ra theo chu trình.

Câu 2: Trong chu trình sinh địa hóa, nitơ t trong thể sinh vật truyền trở lại môi trưng không khí i dạng nitơ phân t (N2) thông qua hoạt động của nhóm sinh vật nào trong các nm sau đây?

A. Vi khuẩn phản nitrat hóa.                          B. Động vật đa bào.

C. Vi khuẩn cố định nitơ.                                D. Cây họ đậu.


Câu 5: Khi nói về chu trình sinh đa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu sut sinh thái ca bc dinh dưng đó.

B. Cacbon đi vào chu trình dưi dạng cacbon monooxit (CO).

C. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưng để đi vào các lớp trầm tích.

D. Toàn bộ lưng cacbon sau khi đi qua chu trình dinh dưng đưc trở lại môi tng không khí.

Câu 6: Trong chu trình nitơ, vi khun nitrat hoá có vai trò

A. chuyển hóa NH4+ thành NO3-.                     B. chuyển hóa NO3- thành NH4+.

C. chuyển hóa N2  thành NH4+.                        D. chuyển hóa NO2- thành NO3-.

Câu 7: Trong chu trình sinh địa hoá, nhóm sinh vật nào trong số các nhóm sinh vật sau đây khả năng biến đổi nitơ ở dạng NO3- thành nitơ ở dạng NH4+ ?

A. Động vật đa bào.                                           B. Vi khuẩn cố định nitơ trong đất.

C. Thực vật tự dưng.                                       D. Vi khuẩn phản nitrat hoá.

Câu 8: Khi nói về chu trình cacbon, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Không phi tất c lưng cacbon ca qun xã sinh vt được trao đi liên tc theo vòng tun hoàn kín.

B. Trong quần , hp cht cacbon đưc trao đi thông qua chui và lưi thc ăn.

C. Khí CO2 tr lại môi trưng hoàn toàn do hot động hô hp ca động vật.

D. Cacbon t môi trường ngoài o qun xã sinh vt ch yếu thông qua quá trình quang hp.

Câu 9: Chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa là

A. duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển. B. duy trì sự cân bằng vật chất trong quần thể.

C. duy trì sự cân bằng vật chất trong quần xã.      D. duy trì sự cân bằng vật chất trong hệ sinh thái.

Câu 10: Trong chu trình cacbon, điều nào dưới đây là không đúng:

A. cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbonđiôxit.

B. thông qua quang hợp, thực vật lấy CO2 để tạo ra chất hữu cơ.

C. động vật ăn cỏ sử dụng thực vật làm thức ăn chuyển các hợp chất chứa cacbon cho động vật ăn thịt.

D. phần lớn CO2 được lắng đọng, không hoàn trả vào chu trình.


DOWNLOAD FILE:

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok