Trắc Nghiệm Sinh Học 12- Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI

Bài 41. DIỄN THẾ SINH THÁI

Câu 1: Diễn thế nguyên sinh

A. thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái.

B. xảy ra do hoạt động chặt cây, đt rng,... của con người.

C. khởi đầu tmôi trường đã có một quần xã tương đối ổn đnh.

D. khởi đầu tmôi trường chưa có sinh vật.

Câu 2: Cho các giai đoạn chính trong quá trình diễn thế sinh thái ở một đầm nước nông như sau:

(1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,¼

(2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ.

(3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: các sinh vật thuỷ sinh ít dần, đặc biệt là các loài động vật có kích thước lớn.

(4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi.

Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên là

A. (2) ® (1) ® (4) ® (3).                                                   B. (3) ® (4) ® (2) ® (1).   

C. (1) ® (2) ® (3) ® (4).                                                  D. (1) ® (3) ® (4) ® (2).

Câu 3: thể hiểu din thế sinh thái là s

A. biến đổi slưng cá thể sinh vt trong quần xã.

B. thay thế quần xã sinh vật này bằng quần xã sinh vật khác.

C. thu hẹp vùng phân bố của quần xã sinh vật.

D. thay đổi hệ động vật tc, sau đó thay đổi hệ thực vật.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về diễn thế sinh thái?

A. Một trong những nguyên nhân gây diễn thế sinh thái sự tác động mnh m ca ngoại cảnh lên quần xã.

B. Diễn thế sinh thái luôn dẫn đến một quần xã n đnh.

C. Diễn thế nguyên sinh khi đầu t môi trưng trống trơn.

D. Trong diễn thế sinh thái sự thay thế tuần t của các quần tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng về diễn thế sinh thái?

A. Diễn thế sinh thái xy ra do sự thay đổi các điu kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con ngưi.

B. Diễn thế thứ sinh là diễn thế khi đầu tmôi trưng chưa có sinh vt.

C. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trưng đã có một qun xã sinh vt từng sống.

D. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, không tương ứng với sự biến đổi của môi trưng.

Câu 6: Cho các giai đon của diễn thế nguyên sinh:

     (1) Môi trường chưa có sinh vật.

(2) Giai đoạn hình thành quần xã ổn đnh tương đối (giai đon đnh cực).

(3) Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong.

(4) Giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm các quần xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau. Diễn thế nguyên sinh diễn ra theo trình tự là:

A. (1), (4), (3), (2).      B. (1), (3), (4), (2).      C. (1), (2), (4), (3).      D. (1), (2), (3), (4).

Câu 7: Cho các quần xã sinh vt sau:

(1) Rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng.

(2) Cây bụi và cây cỏ chiếm ưu thế.

 

(3) Cây gỗ nhỏ và cây bi.

(4) Rừng lim nguyên sinh.

(5) Trảng c.

đồ đúng về quá trình diễn thế thứ sinh dẫn đến quần b suy thoái tại rừng lim Hu Lũng, tnh Lạng Sơn là

A. (5) → (3) → (1) → (2) → (4).                    B. (2) → (3) → (1) → (5) → (4).

C. (4) → (1) → (3) → (2) → (5).                    D. (4) → (5) → (1) → (3) → (2).

Câu 8: Trong diễn thế thứ sinh trên đất canh tác đã bỏ hoang để tr thành rừng thứ sinh, s phát triển của các thảm thc vật trải qua các giai đoạn:

(1) Qun xã đnh cc.      (2) Qun xã cây gỗ lá rộng.                    (3) Qun xã cây thân tho.

(4) Qun xã cây bụi.        (5) Qun xã khởi đầu, chủ yếu cây một năm.

Trình tự đúng của các giai đoạn là

A. (5) → (3) → (2) → (4) → (1).                    B. (5) → (3) → (4) → (2) → (1).

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1).                    D. (1) → (2) → (3) → (4) → (5).

Câu 9: Khi nói về diễn thế thứ sinh, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Diễn thế thứ sinh xy ra môi trưng mà trưc đó chưa qun xã sinh vt.

B. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kin môi trưng sống của qun xã.

C. Diễn thế thứ sinh có th dn đến hình thành nên qun tương đối ổn đnh.

D. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phn loài của qun xã.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về diễn thế sinh thái?

A. Trong diễn thế sinh thái, các quần xã sinh vt biến đổi tun tự thay thế lẫn nhau.

B. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trưng mà trưc đó chưa một quần xã sinh vt nào.

C. Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trưng đã một quần xã sinh vt nhất đnh.

D. Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc lập vi sự biến đổi điều kiện ngoi cảnh.

Câu 11: Trên một đảo mới đưc hình thành do hoạt động của núi lửa, nhóm sinh vật có thể đến cư trú đầu tiên là

A. thực vật thân cỏ có hoa.                               B. sâu bọ.

C. thực vật hạt trần.                                           D. đa y.

Câu 12: Một trong những xu hưng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là

A. sinh khối ngày càng gim.

B. độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưi thức ăn ngày càng phức tạp.

C. tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

D. độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưi thức ăn ngày càng đơn giản.

Câu 13: Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1) Xut hin i tng đã có mt quần xã sinh vt tng sng.

(2) Có s biến đổi tuần t ca quần xã qua c giai đoạn tương ng với s biến đi của i trường. 

(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong din thế là quá trình biến đổi v c điều kin tự nhiên ca i trưng.

(4) Luôn dn tới quần xã b suy thoái.

c thông tin phn ánh s giống nhau gia din thế nguyên sinh và diễn thế th sinh

A. (1) và (2).                B. (1) và (4).                C. (3) và (4).                D. (2) và (3).

Câu 14: Khi nói về nhng xu ng biến đổi chính trong quá trình din thế nguyên sinh, xu hưng nào sau đây không đúng?

A. Ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng đưc mrộng.

B. Tổng sản lưng sinh vật đưc tăng lên.

C. Tính đa dạng về loài tăng.

D. i thức ăn trở nên phức tạp hơn.


DOWNLOAD FILE:

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok